Общи условия

Общи условия за ползване на

услугите, достъпни през уеб сайта www.vdbmetal.com

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Настоящите Общи условия представляват предварително установени разпоредби, които регламентират основните правила и особености при ползване на услугите, достъпни през уеб сайта www.vdbmetal.com

/2/ Общите условия регулират договорните отношения между „ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ ООД, дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 206065238, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. “Тутракан” № 100, представлявано от Владислав Николаев Барбуков и Деница Николаева Барбукова, наричано за краткост “ДОСТАВЧИК” и правото на всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да използва достъпните през уеб сайта www.vdbmetal.com услуги и ресурси, наричани за краткост “ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“, при спазване на условията по-долу.

/3/ Общите условия са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на уеб сайта. Чрез достъпа и зареждането на уеб сайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.

/4/ Страните могат да уговарят в писмен договор помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в писмен договор и имат действие само за конкретната сделка. В случай на несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА УЕБ САЙТА

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: „ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. “Тутракан” № 100

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Русе, бул. “Тутракан” № 100

4. Данни за кореспонденция: гр. Русе, 7012 п.к. № 8

5. Вписване в публични регистри: „ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ ООД, ЕИК 206065238

6. Надзорни органи:

6.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/91 53 555

email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

6.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. “Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02/ 980 25 24

факс: 02/ 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG206065238

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА – УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДОСТАВЧИКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.3 Уеб сайтът www.vdbmetal.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предвидените в тези Общи условия услуги /Услугите/, при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на определените в тези Общи условия изисквания.

Чл.4./1/ Уеб сайтът www.vdbmetal.com представлява платформа, която предоставя следните Услуги: онлайн търговия

/2/ Част от Услугите на уеб сайта www.vdbmetal.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: посещение и разглеждане на вътрешните страници от уеб сайта, като например – за нас, продукти, детайлна информация за продукт, контакти и други; използване на контактната форма за изпращане на запитвания; и други.

/3/ Използването на част от Услугите на уеб сайта www.vdbmetal.com е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са, без да се ограничават до: проследяване на история на поръчките; промяна на данни в профила; и други.

IV. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.5./1/ Настоящите Общи условия представляват договор за услуга, който се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между ПОТРЕБИТЕЛЯ на уеб сайта www.vdbmetal.com и ДОСТАВЧИКА.

/2/ Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на уеб сайта www.vdbmetal.com /“регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”/. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уеб сайта www.vdbmetal.com /“нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”/, като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в чл. 4, ал.2.

/3/ Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в интернет на интернет страница с адрес https://www.vdbmetal.com/общи-условия/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Чрез достъпа и зареждането на уеб сайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

Чл.6./1/ За да използва услугите по чл. 4, ал.3, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да попълни електронна форма за регистрация, в която предоставя своите лични данни, за която автентичност същия гарантира, като същия се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕП и при положение, че изразява воля от името на друго лице чуждо на неговата самоличност, то тогава същия договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за вредите /ако има такива/ като последица от действието без представителна власт.

/2/ С попълването на електронната форма за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на ДОСТАВЧИКА договора за услуга се счита за сключен.

V. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

Чл.7./1/ При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по чл. 4, ал.3.

/2/ Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по чл. 4, ал.3. ДОСТАВЧИКЪТ не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование /фирма/, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

/3/ Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

/4/ Потребителският профил представлява обособена част от уеб сайта www.vdbmetal.com, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по чл. 4, ал.3.

/5/ За да получи достъп до платените услуги на уеб сайта www.vdbmetal.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши отделна регистрация на обозначена за това интернет страница или други действия, съгласно изискванията, посочени на страницата.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ

Чл.8./1/ Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 5, ал.3.

/2/ Договорът се сключва на български език.

/3/ Договорът има действие, както следва: за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по чл. 4, ал.2, а за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

/4/ При сключване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документи и електронните удостоверителни услуги  /ЗЕДЕУУ/, с което декларира, че е запознат с Общите условия на сайта, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва, както и че е запознат с Политиката за защита на личните данни.

Чл. 9. /1/ При заплащане на услугата се приемат следните видове карти,: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard. Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

      /2/Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 5000 лева. Заплащането на услугата може да бъде извършено с наложен платеж или виртуален пос.

      /3/ При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.10 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ДОСТАВЧИКА по всяко време чрез актуализирането им.

Чл.11 ДОСТАВЧИКЪТ има право да извършва промени в Общите условия за ползване на уеб сайта www.vdbmetal.com по всяко време и по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Чл.12./1/ Във всеки един случай на промяна на Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ ще информира за това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си чрез публикуването на промените в уеб сайта.

/2/ Измененията в настоящите Общи условия имат действие за всички ПОТРЕБИТЕЛИ от момента на обявяването им на уеб сайта. В този смисъл, всеки ПОТРЕБИТЕЛ има задължение да прави справка за евентуални промени на Общите условия на уеб сайта при всяко негово ползване.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Чл.13./1/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ДОСТАВЧИКА Услуги клиентско оборудване /крайни устройства за достъп до интернет и съответни софтуерни приложения/ и достъп до интернет.

/2/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до Услугите, предоставяни чрез уеб сайта www.vdbmetal.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ДОСТАВЧИКА.

/3/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ДОСТАВЧИКА услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

/4/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от ДОСТАВЧИКА Услуги, като дезактивира предоставянето им от потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на уеб сайта www.vdbmetal.com, съответно преустанови използването на Услугите по чл.4, ал.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по чл.4, ал.2, договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а ДОСТАВЧИКА спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

/5/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на уеб сайта www.vdbmetal.com единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл.14./1/ ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

/2/ В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ДОСТАВЧИКА съхранява информационни материали и ресурс, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на ДОСТАВЧИКА, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ДОСТАВЧИКА или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

/3/ ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

/4/ ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по чл.4, ал.3, когато, по преценка на ДОСТАВЧИКА или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

/5/ ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез уеб сайта www.vdbmetal.com, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в потребителския му профил.

X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.15./1/ Всички публикации в уеб сайта са изключителна интелектуална собственост на ДОСТАВЧИКА и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.

/2/ Изображенията в уеб сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на ДОСТАВЧИКА не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие.

/3/ Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в уеб сайта, без разрешение на ДОСТАВЧИКА, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл.16./1/ ДОСТАВЧИКЪТ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на уеб сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг уеб сайт.

/2/ Препращането към материали в уеб сайта от други уеб сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ДОСТАВЧИКА, така че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не биват въвеждани в заблуждение.

XI. ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.17./1/ ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

/2/ От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

/3/ ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на уеб сайта си Политика за защита на личните данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Политиката за защита на личните данни на ДОСТАВЧИКА.

/4/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

/5/ Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на услугата, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

/6/ ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя Политиката за защита на личните данни като част от условията за ползване на уеб сайта по всяко време. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се запознава със съдържанието и настъпилите промени в него.

XII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл.18./1/ ДОСТАВЧИКЪТ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за нормално ползване на услугите, достъпни чрез уеб сайта www.vdbmetal.com, но няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, всеки ПОТРЕБИТЕЛ декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните услуги вреди, освен ако са причинени от ДОСТАВЧИКА умишлено или при проявена груба небрежност.

/2/ ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ причинени от съдържащата се в уеб сайта информация.

/3/ ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на трети лица, вследствие използването на уеб сайта и съдържащата се в него информация.

/4/ ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на сървърите на ДОСТАВЧИКА.

/5/ ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, използвани или станали достъпни чрез уеб сайта www.vdbmetal.com

/6/ Страните приемат, че ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от негова страна с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

/7/ С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до уеб сайта www.vdbmetal.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ДОСТАВЧИКА грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ДОСТАВЧИКА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

/8/ ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са недобросъвестно използвани от друго лице за заявяването и ползването на услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА, независимо дали лицето – субект на данните е дало или не съгласие за това. Опазването на личните им данни е основно задължение на субектите на данните.

XIII. ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ

Чл. 19. /1/ Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика,  чрез писмено изразяване на желанието си за отказ на email: office@vdbmetal.com.

/2/ Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си.


/3/ Когато доставчикът в платформата „vdbmetal.com” не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред чрез писмено изразяване на желанието си за отказ на email: office@vdbmetal.com.

/4/ Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя,  включително  разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.


/5/ При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.


/6/ Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

/7/ Когато доставчикът в платформата „vdbmetal.com” не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.


/8/ Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.


/9/ В случай на упражняване на правото на отказ по този член, се счита , че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.20 За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.21 Всички възникнали между страните спорове ще се решават чрез преговори. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. Русе.

XV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.21 Настоящите Общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ от 19.11.2023.

Чл.22 При промяна на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да ги публикува на страницата си в интернет в срок до 30 /тридесет/ дни преди влизането им в сила. Когато промените са предвидени в нормативен акт, те влизат в сила от датата на влизане в сила на съответния нормативен акт.