Политика за защита на личните данни

I. ВЪВЕДЕНИЕ

“ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ ООД /наричано по-долу за краткост “Администратор“ или “Дружеството“/, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Общия регламент за защита на личните данни /РЕГЛАМЕНТ /ЕС/ 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR/ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката на личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.


     II. ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ?

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от “ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ ООД

Ако маркирате “Приемам всичко” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ /ЕС/ 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR/ и давате своето съгласие, личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.

III. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1. Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: “ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ ООД

ЕИК: 206065238

Седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул. “Тутракан“ № , 100

Адрес за кореспонденция: гр.Русе, 7012 п.к. № 8

E-mail: office@vdbmetal.com

Уеб сайт: www.vdbmetal.com

3.2. Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91 53 555

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

“Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано /”субект на данни“ или “потребител”/; физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

“Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е “ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ ООД /наричано по-долу за краткост “Дружеството”/, дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 206065238, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул. “Тутракан“ № 100;

“Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

“Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

“Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

V. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уеб сайта www.vdbmetal.com и сключване на договори с Дружеството на основание чл.6, ал.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679 /GDPR/, и по-конкретно въз основа на следното основание:

– Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

– Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

– Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

– За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

VI. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уеб сайта www.vdbmetal.com, за следните цели:

Предоставяне на услуги и тяхното подобряванеНие обработваме Вашите лични данни, за да осигурим предлаганите услуги и да ги подобряваме с цел Вашето удовлетворение. Конкретно тук са включени: обработка на поръчки за стоки или услуги; уведомяване за наличност на стока; грижа за клиента – за осигуряване обслужване на клиентите и елиминиране на възможни проблеми; комуникация; подобряване на услугите.

Защита, безопасност и решаване на споровеМожем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.

Маркетингови предложения.

– Обработка на бисквитки от уеб сайта управляван от Дружеството – В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите за поведение от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от Дружеството, с цел осигуряване на по-добро функциониране на уеб сайта www.vdbmetal.com и с цел интернет реклама на Дружеството.

Статистически цели.

Защита на информационната сигурност.

6.2. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

– Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

– Ограничение на целите на обработване;

– Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

– Точност и актуалност на данните;

– Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

– Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

6.3. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

– Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

VII. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА НАШЕТО ДРУЖЕСТВО?

7.1. Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

* Ваши индивидуализиращи данни: 

/име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и др./

* Цел, за която се събират данните:

– Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него;

– За целите на регистрация на потребител в  уеб сайта www.vdbmetal.com.

7.2. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

– разкриват генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

7.3. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

7.4. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

7.5. Администраторът може да използва т.нар. “бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате “бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. “Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта.

VIII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

8.1.Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уеб сайта www.vdbmetal.com. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира /т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност/.

8.2. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

IX. ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ. ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

9.1. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679 /GDPR/.

9.2. Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

9.3. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

9.4. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91 53 518

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

X. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

10.1. Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;

10.2. Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;

10.3. Право на достъп до личните Ви данни;

10.4. Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

10.5. Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

10.6. Правото на преносимост на данните;

10.7. Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание /оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др./;

10.8. Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни;

10.9. Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

XI. КАК МОГА ДА ПОЛУЧА, АКТУАЛИЗИРАМ И УПРАВЛЯВАМ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

11.1. Вие можете лесно да актуализирате и управлявате Вашата информация, като отидете на “Настройки за поверителност”.

11.2. Ако маркирате Приемам всичко“, Вие се съгласявате с горепосочената информация, като може да промените или да се откажете от съгласията си, като отидете на “Настройки за поверителност”.

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 01.04.2020 г.

Дружеството запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уеб сайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго.

Необходимо е периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на уеб сайта.

Дружеството не носи отговорност, ако даден потребител на уеб сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.